Политика на поверителност

Политика на поверителност

Молим да прочетете внимателно политиката на поверителност. В случай, че имате въпроси, осъществете контакт с нас чрез един от посочените в уеб сайта начини. Ако не сте съгласен с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, молим да не използвате нашия уеб сайт и да не предоставяте личните си данни.

  1. Дефиниции

 

  • Администратор – "Сублистар" ЕООД наричан по-долу продавач или BUHALMUGS.COM
  • Потребител – физическо лице на или над 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което прави поръчка чрез сайта buhalmugs.com и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
  • Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
  • Обработване на лични данни - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
  1. Информация за администратор -  "Сублистар" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204901179, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  БУЛ. Княз Борис I 31 адрес на управление на дейността: БУЛ. Княз Борис I 31; имейл адрес: buhalmugs@gmail.com
  2. Цели и обхват на политиката за поверителност. Информация, принципи, срокове за съхранение, мерки за сигурност, права на потребителите:
    С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Сублистар" ЕООД  и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от "Сублистар" ЕООД ,както и за всякакви други цели, разрешени от закона.

 

Личните данни, които "Сублистар" ЕООД  събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени в Кошницата при поръчка – име и фамилия на получател, телефон за обратна връзка, адреси (на офис на ЕКОНТ или друг адрес за доставка), имейл*. Последният няма да бъде използван с цел изпращане на рекламни материали и бюлетини, освен в случай, че Вие не сте изразили ясно желанието си чрез формата за “Subscription”, като ще може да се откажете по всяко време. Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от "Сублистар" ЕООД   единствено за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, и услуги.

"Сублистар" ЕООД съблюдава следните принципи при обработване на личните данни - законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението; отчетност; цялостност и поверителност;
За защита "Сублистар" ЕООД  използва на своя уеб сайт SSL сертификат (криптографски протокол за връзка клиент-сървър, използван за пренасяне на информация в интернет; протоколът дава възможност на различни клиент-сървър приложения да комуникират помежду си без да бъдат „подслушвани“) и поема ангажимент да уведоми Надзорния орган в случай на пробив и кражба на лични данни.

Срокът за съхранение на лични данни е в рамките на 5 години, след което биват унищожени. Потребителят си запазва правото да поиска в писмен вид преждевременно унищожаване на личните му данни.

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни.

"Сублистар" ЕООД обработва личните данни еднолично и не предоставя лични данни на потребителите си на трети лица, извън изрично предвидените в закона случаи и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.

"Сублистар" ЕООД няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на клиента, ePay.bg и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - Борика. Те гарантират сигурността на данните на клиента."Сублистар" ЕООД няма да изисква по телефон или по и-мейл да разкривате пароли и номера на кредитната/ дебитната си карта! "Сублистар" ЕООД  няма да изисква да разкриете данни от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане по телефон или по имейл следва да бъде игнорирано!

 

  1. Информация за надзорния орган:

 

КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

 

*Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама):

Автоматично ще получавате имейл при направена от Вас поръчка, в който ще се съдържа описанието й и нейният пореден номер. Автентичен имейл е този, завършващ на “@buhalmugs.com”.
Тези имейли не съдържат препратки към нашия или други сайтове и на тях не може да бъде изпращан отговор от Ваша страна.
Автентичен имейл на "Сублистар" ЕООД  за обратна връзка е единствено buhalmugs@gmail.com.

Не са автентични имейли от "Сублистар" ЕООД , които Ви насочват към сайт, различен от www.buhalmugs.com.